Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của PVFI.

Giấy ủy quyền, xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông, xin mời Quý vị: dowload  tại đây.