Thông báo đề cử, ứng cử bổ sung 01 nhân sự thành viên Ban Kiểm soát Công ty PVFI nhiệm kỳ 2013-2018

Thông báo số 46/TB-PVFI ngày 28/09/2017 về việc đề cử, ứng cử bổ sung 01 nhân sự thành viên Ban Kiểm soát Công ty PVFI nhiệm kỳ 2013-2018

Chi tiết xin đọc file đính kèm: download

Tác giả bài viết: PVFI