Thông báo thay đổi tên của bên nhận ủy thác cổ phiếu PVOIL

Thông báo thay đổi tên của bên nhận ủy thác cổ phiếu PVOIL

Công ty PVFI xin thông báo về việc thay đổi tên của bên nhận ủy thác cổ phiếu PVOIL như sau:

Tác giả bài viết: PVFI