Khai giảng Lớp học “Văn hóa doanh nghiệp – Động lực chính của phát triển bền vững”

Khai giảng Lớp học “Văn hóa doanh nghiệp – Động lực chính của phát triển bền vững”

Ngày 6/9/2010, Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI) tổ chức khai giảng Lớp học Văn hóa doanh nghiệp PVFI cho CBCNV với chủ đề “Văn hóa doanh nghiệp – Động lực chính của phát triển bền vững”. Đây là hoạt động thường niên của PVFI nhằm hướng tới xây dựng hình ảnh "màu cờ sắc áo" của Ngôi nhà chung PVFI.

Văn hoá doanh nghiệp là toàn bộ các giá trị Văn hoá được gây dựng nên trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp, trở thành các giá trị, các quan niệm và tập quán, truyền thống ăn sâu vào hoạt động của doanh nghiệp ấy và chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên của doanh nghiệp trong việc thay đổi và thực hiện mục đích Văn hoá doanh nghiệp có những đặc trưng cụ thể riêng biệt.

Văn hóa doanh nghiệp cũng có nhiều tầng lớp từ trong ra ngoài. "Tầng gốc" bao gồm triết lý kinh doanh, giá trị cốt lõi, niềm tin...; "tầng sâu" bao gồm các chuẩn mực đạo đức, hành vi...; "tầng giữa" bao gồm phong cách quản lý, nghi thức, lề thói...; và "tầng bề mặt" thể hiện qua "màu cờ sắc áo" như logo, đồng phục...

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp PVFI là quá trình lâu dài, những cái chung tốt đẹp, được nhiều người chấp nhận, được thể hiện theo cách riêng chắc chắn là điều đáng để học tập và gìn giữ.