Thứ bảy ngày 15/12/2018
1 Bản cáo bạch của Ngân TMCP Đại Dương   (Dung lượng : 150.50 KB Đã tải về: 1789 Tải file
2 Bản cáo bạch PSG   (Dung lượng : 3.00 MB Đã tải về: 1761 Tải file
3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát   (Dung lượng : 1.41 MB Đã tải về: 1204 Tải file
4 Báo cáo hoạt động của HDQT   (Dung lượng : 1.09 MB Đã tải về: 835 Tải file
5 Báo cáo tài chính 2009   (Dung lượng : 277.83 KB Đã tải về: 2033 Tải file
6 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán Hủa Na   (Dung lượng : 1.13 MB Đã tải về: 1475 Tải file
7 Báo cáo thường niên năm 2009   (Dung lượng : 231.00 KB Đã tải về: 612 Tải file
8 Báo cáo đại hội đồng CD 2   (Dung lượng : 567.40 KB Đã tải về: 954 Tải file
9 Bầu bổ sung thanh viên BKS   (Dung lượng : 1.23 MB Đã tải về: 1498 Tải file
10 Biên bản DHCD   (Dung lượng : 1.62 MB Đã tải về: 1051 Tải file
11 Bien ban kiem phieu   (Dung lượng : 420.80 KB Đã tải về: 631 Tải file
12 Bien ban kiem phieu PVFI   (Dung lượng : 472.63 KB Đã tải về: 782 Tải file
13 Danh sách bổ sung thông tin PVR   (Dung lượng : 35.00 KB Đã tải về: 1395 Tải file
14 Danh sách CMND LS quá hạn   (Dung lượng : 802.13 KB Đã tải về: 9379 Tải file
15 Danh sách CMND quá hạn   (Dung lượng : 310.50 KB Đã tải về: 2133 Tải file
16 Danh sách Cổ đông PVFI   (Dung lượng : 9.41 KB Đã tải về: 1175 Tải file
17 Giấy ủy quyền Xi măng Hạ Long   (Dung lượng : 39.50 KB Đã tải về: 1404 Tải file
18 Giấy đề nghị chuyển khoản cổ tức   (Dung lượng : 34.50 KB Đã tải về: 1041 Tải file
19 Giấy đề nghị phong tỏa chứng khoán   (Dung lượng : 49.00 KB Đã tải về: 822 Tải file
20 Lịch giải bóng đá PVFC   (Dung lượng : 189.00 KB Đã tải về: 126 Tải file
21 Mẫu danh sách đăng ký chuyển khoản Ocean Bank   (Dung lượng : 25.00 KB Đã tải về: 1107 Tải file
22 Mẫu giấy chuyển nhượng Cổ phần PV GasCity   (Dung lượng : 88.00 KB Đã tải về: 1219 Tải file
23 Mẫu Giấy ủy quyền_DVUT   (Dung lượng : 83.00 KB Đã tải về: 4385 Tải file
24 Mẫu thỏa thuận bán chứng khoán PVFC   (Dung lượng : 96.50 KB Đã tải về: 1336 Tải file
25 Mẫu đơn chuyển nhượng Cổ phần_DVUT   (Dung lượng : 88.00 KB Đã tải về: 4100 Tải file
26 Mẫu đơn đăng ký mua cá nhân   (Dung lượng : 53.00 KB Đã tải về: 1348 Tải file
27 Mẫu đơn đề nghị Cấp lại sổ_DVUT   (Dung lượng : 86.50 KB Đã tải về: 1951 Tải file
28 Mẫu đơn đề nghị tách sổ cổ đông_DVUT   (Dung lượng : 82.50 KB Đã tải về: 1163 Tải file
29 Mẫu tăng vốn Hạ Long   (Dung lượng : 18.47 KB Đã tải về: 704 Tải file
30 Nghị quyết Công ty CP Xi măng Hạ Long   (Dung lượng : 1.25 MB Đã tải về: 1851 Tải file
31 Nghị quyết DHCD   (Dung lượng : 636.18 KB Đã tải về: 1142 Tải file
32 Nghị quyết về thay đổi và bầu bổ sung TVHĐQT   (Dung lượng : 204.96 KB Đã tải về: 1012 Tải file
33 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009   (Dung lượng : 528.50 KB Đã tải về: 1628 Tải file
34 Nghị quyết ĐHĐCĐ Hủa Na   (Dung lượng : 979.35 KB Đã tải về: 1263 Tải file
35 Phiếu lấy ý kiến cổ đông   (Dung lượng : 1.35 MB Đã tải về: 1267 Tải file
36 Phiếu lấy ý kiến cổ đông 1   (Dung lượng : 692.02 KB Đã tải về: 1048 Tải file
37 Tai lieu HDQT 17-02-2011   (Dung lượng : 1.67 MB Đã tải về: 1572 Tải file
38 Tai lieu HDQT Cong ty PVFI   (Dung lượng : 1.28 MB Đã tải về: 1875 Tải file
39 Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009   (Dung lượng : 466.23 KB Đã tải về: 1222 Tải file
40 Tài liệu Petroland   (Dung lượng : 528.30 KB Đã tải về: 1568 Tải file
41 Tài liệu PVR   (Dung lượng : 1.41 MB Đã tải về: 1823 Tải file
42 Tài liệu BKS   (Dung lượng : 18.10 KB Đã tải về: 604 Tải file
43 TB Xi mang Ha Long   (Dung lượng : 298.85 KB Đã tải về: 834 Tải file
44 Thông báo trả cổ tức OceanBank   (Dung lượng : 750.53 KB Đã tải về: 1095 Tải file
45 Thông tin ứng viên   (Dung lượng : 398.00 KB Đã tải về: 924 Tải file
46 Thông tin ứng viên PVFI   (Dung lượng : 398.00 KB Đã tải về: 915 Tải file
47 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán   (Dung lượng : 433.44 KB Đã tải về: 644 Tải file
48 Tờ trình phân phối và trích lập   (Dung lượng : 688.57 KB Đã tải về: 723 Tải file
49 Tờ trình xin ý kiến cổ đông PVR   (Dung lượng : 2.83 MB Đã tải về: 1152 Tải file
50 Ung cu thanh vien BKS   (Dung lượng : 1.10 MB Đã tải về: 804 Tải file
51 Đơn đề nghị xác nhận chữ ký   (Dung lượng : 32.00 KB Đã tải về: 848 Tải file
 
 Liên kết
 

 Video Clip
 
logo pvfi
Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam.
Địa chỉ: 163 Bà Triệu - Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: (+844) 35148699 Fax: (+844) 35148599 - Email: info@pvfi.com.vn
Giấy phép: số 380/GP-BC cấp ngày 11/09/2007 của Bộ Thông Tin & Truyền Thông Cục Báo Chí
Thiết kế và phát triển bởi VINADES.,JSC