Thứ năm ngày 01/12/2022
1 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát   (Dung lượng : 1.41 MB Đã tải về: 1355 Tải file
2 Báo cáo hoạt động của HDQT   (Dung lượng : 1.09 MB Đã tải về: 971 Tải file
3 Báo cáo tài chính 2009   (Dung lượng : 277.83 KB Đã tải về: 2164 Tải file
4 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán Hủa Na   (Dung lượng : 1.13 MB Đã tải về: 1640 Tải file
5 Báo cáo thường niên năm 2009   (Dung lượng : 231.00 KB Đã tải về: 827 Tải file
6 Báo cáo đại hội đồng CD 2   (Dung lượng : 567.40 KB Đã tải về: 1116 Tải file
7 Bầu bổ sung thanh viên BKS   (Dung lượng : 1.23 MB Đã tải về: 1866 Tải file
8 Biên bản DHCD   (Dung lượng : 1.62 MB Đã tải về: 1196 Tải file
9 Bien ban kiem phieu   (Dung lượng : 420.80 KB Đã tải về: 772 Tải file
10 Bien ban kiem phieu PVFI   (Dung lượng : 472.63 KB Đã tải về: 921 Tải file
11 Danh sách CMND LS quá hạn   (Dung lượng : 802.13 KB Đã tải về: 12050 Tải file
12 Danh sách CMND quá hạn   (Dung lượng : 310.50 KB Đã tải về: 2774 Tải file
13 Giấy ủy quyền Xi măng Hạ Long   (Dung lượng : 39.50 KB Đã tải về: 1546 Tải file
14 Giấy đề nghị chuyển khoản cổ tức   (Dung lượng : 34.50 KB Đã tải về: 1135 Tải file
15 Giấy đề nghị phong tỏa chứng khoán   (Dung lượng : 49.00 KB Đã tải về: 835 Tải file
16 Hồ sơ UQ bán Chứng khoán Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (Mã CK – SSB)   (Dung lượng : 25.49 KB Đã tải về: 5 Tải file
17 Mẫu Giấy ủy quyền_DVUT   (Dung lượng : 83.00 KB Đã tải về: 4531 Tải file
18 Mẫu giấy đề nghị   (Dung lượng : 41.50 KB Đã tải về: 12 Tải file
19 Mẫu thỏa thuận bán chứng khoán PVFC   (Dung lượng : 96.50 KB Đã tải về: 1469 Tải file
20 Mẫu đề nghị ủy quyền bán chứng khoán PTL   (Dung lượng : 18.90 KB Đã tải về: 13 Tải file
21 Mẫu đơn chuyển nhượng Cổ phần_DVUT   (Dung lượng : 88.00 KB Đã tải về: 4123 Tải file
22 Mẫu đơn đăng ký mua cá nhân   (Dung lượng : 53.00 KB Đã tải về: 1377 Tải file
23 Mẫu đơn đề nghị Cấp lại sổ_DVUT   (Dung lượng : 86.50 KB Đã tải về: 1976 Tải file
24 Mẫu đơn đề nghị tách sổ cổ đông_DVUT   (Dung lượng : 82.50 KB Đã tải về: 1166 Tải file
25 Nghị quyết Công ty CP Xi măng Hạ Long   (Dung lượng : 1.25 MB Đã tải về: 2028 Tải file
26 Nghị quyết DHCD   (Dung lượng : 636.18 KB Đã tải về: 1266 Tải file
27 Nghị quyết về thay đổi và bầu bổ sung TVHĐQT   (Dung lượng : 204.96 KB Đã tải về: 1163 Tải file
28 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009   (Dung lượng : 528.50 KB Đã tải về: 1777 Tải file
29 Phiếu lấy ý kiến cổ đông   (Dung lượng : 1.35 MB Đã tải về: 1601 Tải file
30 Phiếu lấy ý kiến cổ đông 1   (Dung lượng : 692.02 KB Đã tải về: 1216 Tải file
31 Tai lieu HDQT 17-02-2011   (Dung lượng : 1.67 MB Đã tải về: 1924 Tải file
32 Tai lieu HDQT Cong ty PVFI   (Dung lượng : 1.28 MB Đã tải về: 2086 Tải file
33 Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009   (Dung lượng : 466.23 KB Đã tải về: 1334 Tải file
34 Tài liệu Petroland   (Dung lượng : 528.30 KB Đã tải về: 1799 Tải file
35 Tài liệu BKS   (Dung lượng : 18.10 KB Đã tải về: 719 Tải file
36 TB Xi mang Ha Long   (Dung lượng : 298.85 KB Đã tải về: 974 Tải file
37 Thông tin ứng viên   (Dung lượng : 398.00 KB Đã tải về: 1093 Tải file
38 Thông tin ứng viên PVFI   (Dung lượng : 398.00 KB Đã tải về: 1163 Tải file
39 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán   (Dung lượng : 433.44 KB Đã tải về: 773 Tải file
40 Tờ trình phân phối và trích lập   (Dung lượng : 688.57 KB Đã tải về: 854 Tải file
41 Ung cu thanh vien BKS   (Dung lượng : 1.10 MB Đã tải về: 929 Tải file
42 Đơn đề nghị xác nhận chữ ký   (Dung lượng : 32.00 KB Đã tải về: 851 Tải file
 

 Video Clip
 
logo pvfi
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM.
Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam, 18 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (+844) 35148699 Fax: (+844) 35148599 - Email: info@pvfi.com.vn
Giấy phép: số 380/GP-BC cấp ngày 11/09/2007 của Bộ Thông Tin & Truyền Thông Cục Báo Chí
Thiết kế và phát triển bởi VINADES.,JSC